1. Úvod

1.1 Jsme prodávající společnost Květinová cesta s. r. o., IČO 08911029, se sídlem Záluží 63, PSČ 26761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 327443. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.2  Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím), jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavřených společností Květinová cesta s.r.o. s jejími zákazníky. I přesto můžeme s vámi uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť. 

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží (produkty), anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Seznam s ceníkem služeb včetně dopravy a informace o vlastnostech zboží a způsobu platby jsou vedeny na stránkách prodávajícího www.kvetinovacesta.cz. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků.

 

2. Objednání zboží a služeb

2.1 Objednávku vytvoříte vyplněním on-line objednávkového formuláře na portálu www.kvetinovacesta.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem  potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost e-mailové adresy.

2.3 Povinností kupujícího je zkontrolovat potvrzení o přijetí objednávky  a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat prodávajícího a informaci opravit.

2.5 Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena. Rovněž pokud bude objednávka neobvyklá (například neobvyklé množství), budeme vás kontaktovat o upřesnění  a vyžádáme od vás dodatečné potvrzení. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Cena zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin dle sezónnosti a lze je během roku kdykoli měnit.

2.6 Vzhledem k sezónnosti květin a vlivu odlišných podmínek při pěstování jednotlivými zahradníky vyhrazujeme si  právo záměny druhu nebo barvy květin v závislosti na jejich dostupnosti, nedohodne-li se kupující s prodávajícím konkrétněji. Fotografie na webových stránkách jsou většinou pouze inspirativního charakteru.

2.7 Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.8 Zboží vyexpedujeme až po připsání příslušné částky na náš účet.

2.9 Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad – fakturu.

 

3. Ujednání a ochrana osobních údajů 

3.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

3.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

3.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

3.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

3.5 Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána  emailem na adresu kvetinovacesta@gmail.com. Prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní. 

3.6 Veškerá ujednání se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

3.7 V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

3.8 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

3.9 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

 

4. Dodání zboží a služeb

4.1 Zboží objednané přes objednávkový on-line formulář na našich webových stránkách standardně dodáváme nejdříve za 48 hodin od přijetí platby na náš bankovní účet.

4.2 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem. Úlohu dopravce může plnit i prodávající osobně vlastními prostředky.

4.3 Dopravce přepraví zboží standardně ve všední dny na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě 9:00 – 11:00 s tolerancí čtvrt hodiny před a po tomto časovém  rozhraní. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího.

4.4 Pokud zboží nestihneme dodat ve lhůtě, doručíme vám zboží zdarma a poskytneme vám slevu z ceny zboží ve výši 10 %.

4.5 Prodejce v den doručení v čase 9:00 -11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je prodejce povinnen informovat kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující dle tarifů z ceníku. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 12.hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, je povinnost dopravce a prodávajícího doručit zboží  tak splněna . Můžeme odstoupit od smlouvy a pokud to z povahy věci jde, zboží prodat někomu jinému. 

4.6 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.  

4.7 Příjemce svým podpisem stvrzuje,  že zboží převzal a neshledává na zboží zjevnou vadu. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte.

4.8 Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním zboží z důvodu, že objednané zboží nebylo možné dodat kvuli nepředvídatelné technické překážce při výrobě, nebo logistických poruch na straně prodávajícího, nebo z důvodu tzv. vyšší moci, tj. z důvodu okolností, jež nebylo možné předvídat.

4.9 Dodání zboží v průběhu svátků, prázdnin a dovolené, může být časově omezené.  Na tyto omezení musí prodávající kupujícího upozornit na květinovacesta.cz.

 

5. Reklamace a odstoupení od smlouvy 

5.1 U řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění co nejdříve po převzetí zboží, a to nejpozději do 24 hodin od takového převzetí.

5.2 Neopomeňte možnou záměnu druhu, nebo barvy, které jsou závislé na své aktuální dostupnosti, nedohodnete-li se s prodávajícím konkrétněji. Fotografie jsou pouze inspirativního charakteru.

5.3 Podmínkou uznání reklamace květin a ostatního rostlinného materiálu je splnění zásad o jejich správnou péči.

5.4 Vzhledem ke skutečnosti, že květiny podléhají skáze, nelze po uskutečnění takové dodávky objednávku stornovat, ani od kupní smlouvy odstoupit.

5.5 Podrobnou fotografii květin, které reklamujete nám zašlete, jinak je nezbytné pro posouzení vady za námi zboží dopravit a předat. Ideálně fotografii doplňte popisem.

5.6 Při uznání vady z naší strany, bezodkladně vyřešíme reklamaci opětovným dodáním nové kytice, nebo můžete uplatnit slevu, nebo vám vrátíme peníze včetně nejnižších možných nákladu spojených s dopravou reklamovaného zboží k nám.

5.7 Vezměte na vědomí běžný biologický proces stárnutí květin. 

5.8 Ve vašem zájmu se seznamte s návody na péči o květiny a s případným rizikem alergie na pyl a potraviny ještě před uzavřením smlouvy.  Podrobný popis jak se starat a uchovat rostliny co nejdéle najdete na našem webu.

5.9 Zboží může obsahovat dráty a dřevěné špejle, i jiné předměty s ostrým hrotem, které však při běžné manipulaci nevadí. Dbejte však na tuto skutečnost, zejména při rozebírání těchto produktů, nebo při jakémkoliv jiném mechanickém zásahu do jejich původního tvaru a rozměru. Z tohoto důvodu zboží uchovávejte z dostahu malých dětí.

5.10 Zboží které je tvořeno z čerstvého ovoce a zeleniny spotřebujte nejdéle do 12ti hodin od doručení, uchovávejte v chladu (0-5°C) a odpovídajích hygienických podmínkách pro uskladnění potravin.  U ostatních potravin dodržujte datum spotřeby.

11.5 Odstoupení od smlouvy je možné, nejpozději však týden před doručením objednaného zboží.Uveďte číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a kam máme zaslat zpět částku za koupené zboží. 

5.12 Reklamaci, nebo odstoupení od smlouvy  uplatněte prioritně telefonicky, nebo pak prostřednictvím emailu květinovacesta@gmail.com.  U reklamovaného zboží máme právo od vás chtít doložit doklad o jeho zaplacení u naší společnosti. Uveďte číslo objednávky, den nákupu, vaše kontaktní údaje, popis vady a jak si reklamaci přejete vyřídit,popřípadě bankovní spojení kam máme zaslat zpět částku za vámi koupené zboží. 

5.13 Odstoupit od kupní smlouvy do 14dnů od převzetí zboží můžete v případě, že se jedná o zboží z neživého materiálu. Toto zboží musí být při vracení čisté, kompletní, zjevně nepoškozeno vaší vinou, jinak nemusíme převzetí takového zboží vyhovět a uznat reklamaci, případné odstoupení od smlouvy.

5.14 Pokud zboží poškodíte nesprávným zacházením, nebo nevhodným způsobem dopravy, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.

5.15 Zlevněné zboží nelze reklamovat

5.16 Bezodkladně po převzetí, nebo prokázání vrácení zboží, které nesouvísí s rostlinným materiálem, vám ve lhůtě maximálně 14 dnů  vrátíme plnou částku za vyreklamované zboží na vámi požadovaný účet. Náklady za vrácení zboží zpět nese prodávající sám.

 

6. Autorská práva

6.1 Dovolujeme si vás tímto upozornit, že autorská práva k obsahu těchto webových stránek, včetně jejich rozvržení, fotek, lmů, grak, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pouze nám. Je zakázano kopírovat, upravovat, nebo jinak používat webovou stránku nebo její jakoukoli část bez našeho souhlasu.